định nghĩa hình thang của hình thang bằng từ điển y khoa