một nghiên cứu về ảnh hưởng của cốt liệu mịn đến độ bền của