một dự án về than làm năng lượng thay thế ở Nigeria