phân tách tế bào quặng tuyển nổi cho máy móc khai thác