quạt được sử dụng trong quá trình khai thác than với hình ảnh