một thanh dẫn điện bằng đồng diễu hành bằng tay đường sắt